Yoga i behandling av psykisk ohälsa

Yogan utgår från att kropp, känslor och tankar hänger samman. Dessa tre komponenter av oss själva är i ett konstant samspel, där var del påverkas av de andra. Det vi känner rent fysiskt vid känslor orsakade av våra tankar kan också ske i omvänd ordning – det vi upplever fysiskt skapar en känsla som i sin tur väcker en tanke. Varje upplevese och erfarenhet vi haft i livet finns kvar som minnen i oss såväl känslomässigt, i våra tankars minnesbank och kroppsligt. Så kan t ex en doft få oss att minnas en känsla av någon utan att vi kanske inte kan få fram minnet av vem det var i våra tankar.

När det kommer till att använda yoga som en del av behandlingen av psykisk ohälsa så är det en närvaro i kroppen som vi börjar med. Vi lär känna våra andetag, kroppsförnimmelser och hur vi upplever oss själva rent kroppsligt för att på så sätt komma åt vad vi bär med oss. Under yogapassen får allt som känns kännas, allt som tänks tänkas, samtidigt som vi med en närvaro i våra kroppar lär oss att hantera det som känns och tänks i mod och acceptans. Detta skapar i sin tur en förutsättning för att i andra terapiformer såsom samtalsterapi och bildterapi kunna uttrycka och bearbeta det som ligger i vägen för ett mentalt och känslomässigt välmående.

Många av de som använt sig av yoga i processen att ta sig ur missbruk, depression, ångest, tvångstankar, panikångest, posttraumatisk stress, ätstörningar och/eller kriminalitet upplever en ökad förmåga att hantera sina känslor och tankar i konstruktivt ansvar och närvaro. De berättar om ett nytt mod att låta det som känns få kännas, en acceptans inför det förflutna, en ökad livsglädje och färre såväl psykiska och emotionella som fysiska krämpor.